วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา
หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

หน่วยที่ 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

หน่วยที่ 3
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น

อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและการสืบค้น
หน่วยที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

หน่วยที่ 5
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และสืบค้นข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล